Σχετικά

Διάρκεια

Σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν διάρκεια από ένα ημερολογιακό έτος έως δύο ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Παράταση της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί μετά από προσωπική αίτηση του/της φοιτητή/τριας και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ. Αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους μπορεί να δοθεί μετά από προσωπική αίτηση που αποστέλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι/νες στην Γραμματεία του Τμήματος ή του Προγράμματος. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται σχετικά.

Διαδικασία και κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (ή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) τα τμήματα δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι τρέχουσες προσκλήσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες των τμημάτων και του Ιδρύματος. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Προϋπόθεση εγγραφής στα ΠΜΣ για τους/τις πτυχιούχους ελληνικής ιθαγένειας είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ για τους/τις πτυχιούχους της αλλοδαπής η γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Η Συνέλευση κάθε Τμήματος ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για τα Διατμηματικά ή Διιδρυματικά ΠΜΣ (ΔΠΜΣ) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή Προγράμματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών των ΔΠΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εξειδικεύσει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του, για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/νες από τον ιστότοπο κάθε Προγράμματος.