Το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού κόσμου, αφενός μεν του Βυζαντίου, αφετέρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών σε θέματα Βυζαντινής Ιστορίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης.