Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.