Το ΔΠΜΣ στοχεύει:

– Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Ειδική Αγωγή κρίνεται αναγκαία.

– Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικογενειών παιδιών με ανάλογες δυσκολίες, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

– Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.

– Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον Ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.

– Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την εισροή νέων ειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία των τάξεων με την υποστήριξη που θα προσφέρουν στους διδάσκοντες, στα παιδιά με δυσκολίες και στις οικογένειες τους.