Σκοπός των Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες των εξής προγραμμάτων:

Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προετοιμάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση, ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν να:

  1. εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
  2. στελεχώσουν την εκπαίδευση ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
  3. είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
  4. συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
  5. διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής.