Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μυήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διεξοδική μελέτη των μεθόδων έρευνας στην ψυχολογία και ειδικότερα να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίζουν σύγχρονα ζητήματα της επιστημολογίας, της συλλογής δεδομένων, της μέτρησης και της ανάλυσης δεδομένων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα διδαχτούν, επίσης, πώς  να προσεγγίζουν τα προβλήματα στην έρευνα με κριτική σκέψη, πώς να αξιολογούν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και πώς να αξιοποιούν σωστά την ερευνητική βιβλιογραφία με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες της Αγωγής.

Με τη συστηματική μελέτη των αντικειμένων αυτών το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης γύρω από αυτά, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων των φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στους χώρους της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της άσκησης ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.