Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» με δύο ειδικεύσεις:

(α) «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση» και

(β) «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες της Προσχολικής Παιδαγωγικής και των εφαρμογών των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην εκπαίδευση. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.