Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής σε συνάρτηση με τις εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία καθώς και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά πεδία.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση που αφορά εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση με τη μελέτη βασισμένων στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας και εναλλακτικών-πολυτροπικών-βιωματικών ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.