Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»  είναι διετούς διάρκειας. Προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση για την απόκτηση εξειδικευμένων και εφαρμοσμένων κλινικών γνώσεων στον τομέα της χρήσης και κατάχρησης ουσιών καθώς και στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Το πεδίο στο οποίο εντάσσεται είναι η ευρύτερη δημόσια υγεία και η γενική άσκηση κοινωνικής και υγειονομικής πολιτικής.

Το μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζεται είναι το μοντέλο του «επιστήμονα-επαγγελματία». Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι, ιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί με ειδίκευση στις εξαρτήσεις πρέπει να είναι γνώστες τόσο της ερευνητικής όσο και της κλινικής πρακτικής. Οι επαγγελματίες παροτρύνονται να χρησιμοποιούν την εμπειρική έρευνα στην εφαρμοσμένη πρακτική. Συγχρόνως, ασκούνται στην αξιοποίηση των εμπειριών τους για τη διατύπωση νέων ερευνητικών υποθέσεων και για τον εμπλουτισμό του γνωστικού τους δυναμικού. Το επιστημονικό σκέλος του μοντέλου αναφέρεται στην ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  με την εμπειρική έρευνα. Το επαγγελματικό σκέλος δίνει έμφαση στη γνώση που είναι υποκειμενική, ολιστική και αφορά το άτομο και τα ευρύτερα κοινωνικά συστήματα που το περιβάλλουν.

Τα κύρια θεμέλια του μοντέλου «επιστήμονα-επαγγελματία», σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, είναι:

  1. Κατανόηση των εξαρτήσεων και του εθισμού
  2. Εμπεριστατωμένη γνώση των παρεμβάσεων
  3. Εφαρμογή στην πράξη
  4. Επαγγελματική ετοιμότητα

Οι απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ είναι σε θέση να εφαρμόζουν ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και συμπεριφoρικές εξαρτήσεις. Διαθέτουν ερευνητική ικανότητα, εργασιακή εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Έχουν ασκηθεί στην εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής πράξης.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»

Δείτε την προκήρυξη εδώ.