Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι η κοινωνιολογική θεωρία και οι κοινωνιολογικές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των πεδίων του πολιτισμού και των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Γενικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας.

Στρατηγικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες και να τους/τις εξοικειώσει με την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας.

Επίσης, αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει ειδικευμένους επιστήμονες που θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες αξιοποιώντας ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές μεθόδους.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να εργαστούν ως στελέχη της κεντρικής διοίκησης του Κράτους, ως στελέχη σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως επιστημονικοί συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε φορείς που χαράσσουν και ασκούν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.