Το ΠΜΣ λειτουργεί με επιτυχία από το 1993 και πολλοί απόφοιτοί του, και αργότερα διδάκτορες του Τμήματος, απασχολούνται σήμερα ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και στελέχη Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των αποφοίτων μας, οι εκδοθείσες εκδοχές των  μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών τους, έχει γίνει αντικείμενο ευνοϊκής υποδοχής από τους ομοτέχνους τους. Το ΠΜΣ, όπως και το Τμήμα μας συνολικότερα, αποτέλεσε από την ίδρυσή του πυρήνα διαμόρφωσης καλών πρακτικών που στην συνέχεια υιοθετήθηκαν και από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι, από τον Iούλιο 1995, είναι η παλαιότερη τέτοια πρωτοβουλία στην χώρα και έχει υποδεχθεί το σύνολο σχεδόν των νέων Ελλήνων ιστορικών.

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία διδάσκει την Ιστορία πρώτιστα ως κοινωνική επιστήμη ιδιοσύστατη αλλά στενά συνδεδεμένη, μεθοδολογικά και αξιακά, με τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες. Κομμάτι ενός εξωστρεφούς διεθνούς δικτύου επιστημονικής έρευνας επιδιώκει να αποτελέσει κόμβο παραγωγής ερευνητών και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, ανοικτών σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις και φορέων κριτικής σκέψης και ορθολογισμού.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν τακτικά οι καθηγητές του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, και κατά περιόδους προσκεκλημένοι διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του ΠΚ ή άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών Ιδρυμάτων, όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ.