Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: α) η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και β) η προετοιμασία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.