Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι απόφοιτοι -κάτοχοι Μ.Δ.Ε.- να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην επιστήμη της Χημείας και διεπιστημονικούς κλάδους, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους, στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού (π.χ. Πανεπιστήμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Ιδρύματα, Γενικό Χημείο του Κράτους, εργαστήριο ΟΑΚΑ, Νοσοκομεία) και του Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. Φαρμακοβιομηχανίες, εταιρίες τροφίμων, εταιρίες καλλυντικών, εταιρίες επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμών, Συνεταιρισμοί κ.λπ.).

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στους τομείς της Χημείας. Το Π.Μ.Σ. παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
  2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
  3. Προηγμένα Υλικά – Φυσικοχημεία