Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ) συγκροτείται από τις τρεις επιμέρους αλλά συνεργαζόμενες αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας – ιδίως στο πλαίσιο των πολιτισμών της πρώιμης προϊστορικής και πρωτοϊστορικής, και, κατόπιν, της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας. Αποσκοπεί στην παραγωγή και τη μετάδοση ποιοτικής διεπιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, και στη διαμόρφωση καλά ενημερωμένων ειδικών, ικανών να επιδοθούν σε σφαιρικές, αναλυτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιήσουν πρωτογενές αρχαιολογικό και αρχαιοϊστορικό υλικό όσο και τις σχετικές πηγές στα πεδία αυτά.

Στις ιδιαιτερότητες του προγράμματος ανήκουν οι εμφάσεις του σε περιόδους (όπως η Παλαιολιθική/Μεσολιθική, η Ρωμαϊκή) και σε πολιτισμούς (όπως ο Μινωικός) που διδάσκονται πολύ περιορισμένα στα ελληνικά ΑΕΙ. Το χαρακτηρίζει, επίσης, μια ανθρωποκεντρική επιστημονική θεώρηση που αναδεικνύει διαχρονικά σημαντικά και επίκαιρα κοινωνικά και εν γένει πολιτισμικά ζητήματα (για παράδειγμα αυτά του κοινωνικού φύλου, της δουλείας, της νησιωτικότητας, των μεσογειακών εμπορικών δικτύων), όπως ανιχνεύονται στην προϊστορική αρχαιότητα και τους ιστορικούς χρόνους.