Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών.
Σκοπός του είναι η δημιουργία και άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών. Στόχος του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους βασικούς τομείς και στη διδακτική των γνωστικών αντικείμενων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών όπως οπτοηλεκτρονικής, μαγνητικών υλικών, νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας, πολυμερών, κολλοειδών, θεωρητικής και υπολογιστικής επιστήμης υλικών, συνθετικής χημείας υλικών, βιουλικών και βιομορίων. Το ΠΜΣ προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του έχουν σχεδιαστεί με στόχο
ο φοιτητής να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη θεώρηση της ύλης, συνδυάζοντας την δομή και την σύσταση με
τις ιδιότητες και την απόδοση των υλικών.
Οι σπουδές του ΠΜΣ συνίστανται στην παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων, συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εξετάσεις και διεξαγωγή ολοκληρωμένης, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών»