Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ειδικότητα της Απομόνωσης και Σύνθε­σης Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυ­χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολο­γικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.