Σκοπός του ΔΠΜΣ: το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης καταστάσεων
κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο.