Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Οθωμανική Ιστορία» διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμπραξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση ερευνητών και ερευνητριών της οθωμανικής ιστορίας. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα (α) ιστορίας, τα οποία εξοικειώνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής έρευνας, (β) οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας, και (γ) τουρκικής γλώσσας ή νέας ελληνικής γλώσσας (για όσους και όσες έχουν ως μητρική γλώσσα την τουρκική ή μιλούν άπταιστα την τουρκική). Τα μαθήματα ιστορίας επικεντρώνονται στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά περιλαμβάνουν επίσης ένα μάθημα βυζαντινής ιστορίας ή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική, εφόσον υπάρχουν ξενόγλωσσοι φοιτητές ή φοιτήτριες, αλλά οι γραπτές εργασίες μπορούν να υποβάλλονται είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική.